DEFINICJE

Umowa – umowa regulująca świadczenie Usługi przez OPERATORA  na rzecz Klienta;

Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności zaciągania we własnym zobowiązań i nabywania praw) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z OPERATOREM Umowę;

Klient niekomercyjny - Klient, który zawarł Umowę i w związku z jej zawarciem zgodnie z Cennikiem nie ponosi żadnych opłat na rzecz  OPERATORA i nie wykorzystuje Usługi w celach komercyjnych ani żadnych innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Klient komercyjny - Klient, który zawarł Umowę i w związku z jej zawarciem zgodnie z Cennikiem ponosi opłaty na rzecz  OPERATORA.

OPERATOR – LOJACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 48/52, 02-284 Warszawa. KRS 0000054282 XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP 5222623690, REGON 017372518;

Usługa – bezpłatna lub odpłatna usługa świadczona przez OPERATORA na rzecz Klienta umożliwiająca przekazywanie Klientowi informacji dotyczących pozycji geograficznych Smartfona z zainstalowaną aplikacją Lokalizatora. Usługa wykonywana jest w formie Usługi Podstawowej, która uruchamiana jest po Aktywacji Usługi oraz Usług Dodatkowych, które dodatkowo wybierane są przez Klienta w Serwisie ikol;

Lokalizator – aplikacja ikol zainstalowana w Smartfonie Klienta umożliwiająca jego lokalizację;

Dane dotyczące Lokalizatora – informacje zbierane, przetwarzane lub obliczane przez Lokalizator ikol takie jak w szczególności: pozycja geograficzna, prędkość, czas obliczenia pozycji geograficznej ;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis ikol – jedno lub więcej mediów elektronicznych umożliwiających przekazywanie informacji Klientowi w ramach Usługi (np. strony internetowe należące do OPERATORA w domenie ikol.pl, ikol.eu, poczta elektroniczna, wiadomości SMS itp.);

Smartfon - urządzenie (telefon komórkowy, tablet, itp.) umożliwiające uruchomienie aplikacji Lokalizatora;

Transmisja danych ikol – usługa telekomunikacyjna Klienta umożliwiająca transmisję danych w Smartfonie Klienta (np. GPRS, 3G, LTE, WiFi, itp.); Dostęp do Transmisji danych ikol uzależniony jest od umów Klienta z jego operatorem GSM, ustawień Smartfona, lokalizacją Smartfona, itp.

Specyfikacja Techniczna – spis warunków technicznych (np. częstotliwości zbierania Danych dotyczących Lokalizatora) będący integralną częścią Umowy;

Aktywacja Usługi - czynność polegająca na uruchomieniu Usługi Podstawowej dla Umowy.

Instrukcja obsługi – instrukcja opisująca Aktywację Usługi i dostęp do Serwisu ikol;

Cennik – cennik zawierający opłaty związane ze świadczeniem Usługi;

Rachunek – faktura VAT, faktura VAT pro-forma oraz inne dokumenty księgowe wystawiane przez OPERATORA zgodnie z przepisami prawa, w tym również noty odsetkowe i noty księgowe;

Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu ikol przypisanych do danego Klienta. Każde konto posiada login i hasło, które zostaje utworzone w trakcie rejestracji użytkownika. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    OPERATOR świadczy Usługę w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Specyfikacji Technicznej. 
2.    Regulamin określa zasady korzystania z Usługi, prawa i obowiązki Klienta a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności OPERATORA z tytułu świadczenia na rzecz Klienta Usługi. 
3.    Usługa może być świadczona przez OPERATORA na warunkach odmiennych od ustalonych w Regulaminie jedynie na podstawie pisemnej Umowy potwierdzającej ich przyjęcie przez obie strony.

§2 ZAKRES USŁUG

1.    Usługa Podstawowa umożliwia Klientowi pobieranie Danych dotyczących Lokalizatora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jak również prezentację tych danych przy wykorzystaniu Serwisu ikol.
2.    Klient samodzielnie nadaje sobie login i hasło służące mu do dalszego korzystania z usług ikol. Tak nadany login i hasło Klient obowiązany jest w tajemnicy przed dostępem osób przez niego nieupoważnionym.
3.    OPERATOR może świadczyć usługi dodatkowe do Usługi, których wybór jest udostępniony Klientowi za pomocą Serwisu ikol. Warunki świadczenia usługi dodatkowej mogą być zapisane w osobnym regulaminie usługi dodatkowej lub specyfikacji technicznej usługi dodatkowej i w zapisanym tam zakresie nadpisują warunki Regulaminu i Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku zapisu warunków świadczenia usługi dodatkowej w odpowiednim regulaminie świadczenia usługi dodatkowej lub specyfikacji technicznej usługi dodatkowej stosuje się zapisy Regulaminu i Specyfikacji Technicznej.
4.    Dostępność Usługi podstawowej oraz Usług Dodatkowych jest uzależniona od typu posiadanego Smartfona. OPERATOR zastrzega, że nie wszystkie Smarfony mają możliwość uruchomienia aplikacji Lokalizatora. 
5.    Uruchomienie Usług Dodatkowych może zależeć od już uruchomionych usług dodatkowych.
6.    Dostęp do archiwalnych Danych dotyczących Lokalizatora może być ograniczony i w takim przypadku gwarantowany czas dostępu do Danych dotyczących Lokalizatora jest podany w Specyfikacji Technicznej Usługi lub specyfikacji technicznej Usługi Dodatkowej. Po upływie gwarantowanego czasu dostępu do Danych dotyczących Lokalizatora OPERATOR zastrzega sobie prawo usunięcia tych danych.
7.    Dokładność lokalizacji uzależniona jest od ustawień Smartfona i OPERATOR nie ma na nią wpływu. Dokładność lokalizacji może się wahać od kilku metrów (w przypadku gdy uruchomiony jest moduł GPS w Smartfonie) do kilkunastu kilometrów (gdy lokalizacja jest dokonywana wyłącznie na podstawie danych operatora GSM) a w skrajnym przypadku Lokalizator może w ogóle nie być w stanie określić swojej lokalizacji.
8.    Częstotliwość rejestracji oraz dokładność Danych dotyczących Lokalizatora może ulec zmniejszeniu ze względu na brak możliwości odbioru sygnałów z systemu GPS lub ze względu na specyfikę działania systemu GPS, a także niezależne od OPERATORA inne uwarunkowania techniczne związane ze świadczeniem Usługi. W szczególności Lokalizator  może nie odebrać sygnałów GPS jeśli panują złe warunki atmosferyczne oraz gdy Lokalizator znajduje się poza zasięgiem GPS np. w tunelach, garażach podziemnych, w miejscu osłoniętym wysokimi budynkami, gęstym lesie itp. 
9.    Lokalizator  przesyła Dane dotyczące Lokalizatora do serwerów ikol z wykorzystaniem usług Transmisji Danych ikol i OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości Transmisji Danych ikol.
10.    Wszelkie koszty związane z Transmisją Danych ikol ponosi Klient. Koszty te zależą od planów taryfowych i umów Klienta z jego operatorem GSM, sposobów transmisji danych (np. GSM lub WiFi), konfiguracji Lokalizatora, wykorzystywania Lokalizatora w roamingu, itp.
11.    Lokalizator przechowuje Dane dotyczące Lokalizatora w swojej wewnętrznej pamięci. W przypadku gdy Transmisja Danych ikol nie jest możliwa Lokalizator ikol nie będzie w stanie przesłać Danych dotyczących Lokalizatora do serwerów ikol. Lokalizator prześle Dane dotyczące Lokalizatora do serwerów ikol po ponownym wykryciu możliwości Transmisji danych ikol. 
12.    W ramach Usługi Klient jest uprawniony do pobierania (wyeksportowania) dostępnych w Serwisie ikol Danych dotyczących Lokalizatora i zapisania ich na dowolnym nośniku Klienta. Klient jest uprawniony do wykorzystywania pobranych danych na własne potrzeby z tym zastrzeżeniem, że Klient nie jest uprawniony do wtórnego wykorzystania tych danych.
13.    OPERATOR może warunkować poprawność świadczenia Usługi od posiadania przez Klienta dostępu do różnych usług elektronicznych (np. Internetu, poczty elektronicznej, aktywnej usługi otrzymywania wiadomości SMS, itp.).
14.    Korzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Serwisu ikol dostępnego dla Klienta na stronie system.ikol.pl.
15.    Wszelkie prawa do Serwisu ikol, w tym w szczególności prawa autorskie, przysługują OPERATOROWI.
16.    Usługa jest aktywowana przez OPERATORA w ciągu 1 dnia od dnia aktywacji.
17.    OPERATOR dochowuje należytą staranność, aby Usługa funkcjonowała nieprzerwanie, z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym ustępie. OPERATOR zastrzega możliwość przeprowadzenia konserwacji infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi, w szczególności urządzeń lub oprogramowania Serwisu ikol. W czasie konserwacji mogą wystąpić przejściowe ograniczenia świadczenia Usługi.
18.    OPERATOR będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.
19.    Liczba obsługiwanych Lokalizatorów dostępnych dla Klienta na Koncie Użytkownika może być ograniczona. 

§3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    OPERATOR jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi o charakterze powszechnym ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta, naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu, lub też innych okoliczności, za które OPERATOR odpowiedzialności nie ponosi.
2.    OPERATOR zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Klientowi niekomercyjnemu bez podania przyczyny, chyba, że zapisy Umowy łączącej OPERATORA i Klienta stanowią inaczej.
3.    OPERATOR odpowiada za zarządzanie Usługą i w celu jej realizacji może korzystać z usług (m.in. aplikacji) świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Użytkownik akceptuje warunki użytkowania aplikacji dostarczonych przez te osoby trzecie.
4.    OPERATOR  w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a.    ewentualne szkody osób lub rzeczy spowodowane użytkowaniem Lokalizatora;
b.    nieprawidłowe funkcjonowanie Lokalizatora, a wynikające z winy Klienta, w szczególności związane z nieprawidłowym ładowaniem baterii, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi;
c.    przerwy, zawieszenia lub ograniczenia rozprzestrzeniania sygnałów telefonii komórkowej lub GPS wynikające z braku lub wadliwego działania technicznych środków emisji lub braku możliwości rozprzestrzeniania tych sygnałów z przypadkowych przyczyn lub spowodowane przez strony trzecie lub na skutek wprowadzonych dyspozycji prawnych lub administracyjnych;
d.    brak możliwości uruchomienia Usługi na Smartfonie Klienta;
e.    brak możliwości Transmisji Danych ikol;
f.    brak lub opóźnienie interwencji sił porządkowych, pogotowia medycznego lub mechanicznego wyraźnie zadysponowanych przez Klienta;
g.    kradzież lub uszkodzenie Smartfona;
h.    nieprawidłowe korzystanie z Usługi;
i.    korzystanie z Usługi w celach niezgodnych z przepisami; 
j.    treści wykorzystywane w Usłudze;
k.    braki sygnałów z systemu GPS (Global Positioning System) , jak również za brak możliwości przesłania Danych dotyczących Lokalizatora przez Lokalizator do serwerów ikol spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych w tym Operatora GSM, jak również inne przyczyny niezależne od OPERATORA (np. klęski żywiołowe, celowe i niecelowe zakłócenia sygnału itp.);
l.    usterki techniczne transmisji danych (w tym dostęp do sieci Internet) oraz usterki sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego leżące po stronie Klienta;
m.    ewentualne szkody spowodowane czasową niedostępnością Serwisu ikol;
n.    ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta identyfikatorów, loginów, haseł bądź kodów dostępu do Serwisu ikol osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta podejrzenia możliwości naruszenia bezpieczeństwa dostępu do Serwisu ikol Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym OPERATORA.
3.    Odpowiedzialność OPERATORA wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu w związku z Usługą jest ograniczona do szkody rzeczywistej tj. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności w zakresie utraconych korzyści przez Klienta.

§4 ZAWARCIE UMOWY

1.    Zawarcie Umowy następuje:
a.    w formie elektronicznej, którą uważa się za zawartą po zakończeniu procedury zamówienia usługi ikol, która dzieli się na następujące etapy: pobranie aplikacji Lokalizatora, zainstalowanie aplikacji Lokalizatora na Smartfonie Klienta, aktywację Usługi co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy; przekazanie Klientowi przez OPERATORA, na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji, potwierdzenia aktywacji Lokalizatora i zawarcia umowy elektronicznej.
b.    w formie pisemnej w imieniu:
OPERATORA , poprzez osobę upoważnioną przez OPERATORA legitymującą się dokumentem uprawniającym ją do działania w imieniu OPERATORA; 
Klienta - osobiście lub przez działających w jego imieniu przedstawicieli lub pełnomocników na podstawie okazanego pełnomocnictwa. 
2.    OPERATOR zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami: 
a.    które odmawiają okazania lub uniemożliwiają skopiowanie dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie lub okazane dokumenty budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub zupełności; 
b.    którym OPERATOR świadczył usługi a osoby te naruszyły postanowienia odpowiednich regulaminów lub umów;
c.    które dokonywały lub dokonują prób wejścia lub włamania do zasobów informatycznych będących w posiadaniu OPERATORA lub innych osób lub instytucji bez ich zgody;
d.    które podejmowały lub podejmują działania mogące uszkodzić infrastrukturę służącą OPERATOROWI do świadczenia jakichkolwiek usług;
e.    które podejmowały lub podejmują działania, które mogą utrudnić lub uniemożliwić innym Klientom korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA;
f.    które naruszyły lub naruszają prywatność innego Klienta korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA.
3.    Umowa w formie pisemnej zostaje zawarta z Klientem: 
a.    w przypadku osoby fizycznej: po udokumentowaniu tożsamości i aktualnego, stałego adresu zamieszkania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ;
b.    w przypadku przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013.672 z późn. zm.): po udokumentowaniu statusu prawnego i aktualnego adresu siedziby na podstawie dokumentów identyfikujących status prawny Klienta, a w szczególności aktualnego odpisu z właściwego rejestru, Umowy spółki, statutu, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone do zawarcia Umowy;
4.    OPERATOR zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości podanych przez Klienta danych podczas zawierania Umowy oraz do wezwania Klienta do ich poprawy w przypadku podejrzenia, że są nieprawidłowe.
5.    W przypadku zmiany danych zamieszczonych w Umowie, a w szczególności adresu zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu poczty elektronicznej, zmiany adresu do korespondencji (przy czym adres ten musi znajdować się na terytorium RP), zmiany numeru telefonu (musi być obsługiwany przez operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium RP), a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska , Klient zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić o tym zdarzeniu OPERATORA w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian tych danych, dołączając kopie dokumentów potwierdzających powyższe zmiany. Niewykonanie przez Klienta powyższego zobowiązania, może spowodować zawieszenie wykonywania usługi do czasu wykonania przez Klienta tego zobowiązania. Wszelką korespondencję kierowaną do Klienta pod dotychczasowy adres - do czasu pisemnego powiadomienia przez Klienta o zmianie danych adresowych - uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Klienta. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem powiadomienia przez Klienta o wskazanych powyżej zmianach. 
6.    OPERATOR zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o uzupełniające przedstawienie innych dokumentów niż opisane powyżej, uzależniając od tego zawarcie Umowy. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dokumenty, o których mowa, są zniszczone lub budzą wątpliwości co do autentyczności lub zupełności.
7.    OPERATOR zostaje wyraźnie zwolniony z obowiązku weryfikacji tożsamości osób, z którymi zawiera Umowę. 
8.    Klient nie ma prawa przenieść praw z Umowy na osoby trzecie bezpłatnie lub za opłatą, na czas określony lub nieokreślony bez uprzedniej pisemnej zgody OPERATORA.
9.    Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez OPERATORA  praw z Umowy, w całości lub części w formie cesji na osoby trzecie.

§5 POUFNOŚĆ DANYCH

1.    OPERATOR zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, zarówno danych osobowych jak i informacji świadczonych na jego rzecz usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2.    Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez OPERATORA zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133., poz. 883. ze zm.). 
3.    Klient poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na: 
a.    przetwarzanie danych osobowych oraz na ich umieszczenie w bazie danych OPERATORA, w celu świadczenia Usługi oraz w celach informacyjnych OPERATORA; 
b.    przekazywanie przez OPERATORA danych wskazanych w pkt. a) Policji oraz innym organom i władzom, w celu ich wykorzystania w przypadku popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa w czasie trwania Umowy a związanego z Usługą , także po wygaśnięciu Umowy; 
c.    gromadzenie w bazach danych, wykorzystywanie i przetwarzanie przez OPERATORA Danych dotyczących Lokalizatora w celu świadczenia Usługi oraz obsługi Klienta;
d.    wykorzystywanie i wtórne wykorzystywanie przez OPERATORA w sposób anonimowy Danych dotyczących Lokalizatora w celach statystycznych na potrzeby rozwoju i doskonalenia Usługi, Serwisu ikol oraz innych usług świadczonych przez OPERATORA, jak również usług, które będą świadczone przez OPERATORA w przyszłości.
4.    Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych a także do żądania ich poprawiania w celu aktualizacji, oraz wstrzymania przetwarzania tych danych. 

§6 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
         

1.    Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem,  zawartą umową, Regulaminem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w celach zgodnych z prawem i nie naruszających praw osób trzecich, jednocześnie Klient zwalnia OPERATORA z jakiekolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Usługi przez Klienta. 
2.    OPERATOR zostaje wyraźnie zwolniony z obowiązku weryfikowania tożsamości osób uzyskujących dostęp do usług, ich zgodności z Klientem i ogólnych informacji o nich podanych podczas procesu rejestracji.
3.    Klient zobowiązany jest do podania w trakcie procesu rejestracji  prawdziwych danych osobowych, rejestrowych, adresowych i kontaktowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.
4.    Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z niewłaściwego wykorzystania nazwy Klienta i hasła przez osoby, którym Klient bezpośrednio lub pośrednio ujawnił swoje dane.
5.    Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że w celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez niego urządzeń z dostępem do Internetu oraz oprogramowania odpowiadającego standardom OPERATORA (zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej). Wszelkie opłaty związane z uzyskiwaniem przez Klienta dostępu do Internetu pokrywa Klient. Wszelkie opłaty związane z Transmisją Danych ikol pokrywa klient.
6.    OPERATOR nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usługi lub niedogodności dla Klienta wynikające z faktów lub przyczyn związanych z działaniem jego urządzeń.
7.    Klient ponosi względem  OPERATORA pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty lub wydatki, jakie OPERATOR poniósł na skutek dostarczenia przez Klienta nieprawdziwych, niedokładnych i/lub niepełnych danych.
8.    Wraz z zawarciem umowy Klient nie nabywa żadnych wobec OPERATORA dalszych praw poza prawem do korzystania z Usługi. W szczególności Klient nie nabywa praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, elementów stanowiących Usługę, takich jak m.in. bazy danych, informacje, marki, patenty, oprogramowanie, znaki handlowe (logo) oraz inne elementy graficzne oraz strukturalne udostępnione Klientowi w związku z realizacją Usługi, gdyż one są i pozostają własnością OPERATORA.
9.    Użytkownik zobowiązuje się używać Lokalizatora wyłączenie w celach związanych z realizacją Usługi świadczonej przez OPERATORA, nie manipulować, nie modyfikować, nie dekodować, nie stosować mechanizmów inżynierii odwrotnej. 
10.    Zawierając Umowę Klient zgadza się na otrzymywanie materiałów promocyjnych i marketingowych przesyłanych przez OPERATORA drogą elektroniczną. W przypadku rezygnacji z otrzymywania wyżej wymienionych materiałów w przypadku Klientów niekomercyjnych OPERATOR rezerwuje sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi. 

§7 BEZPIECZEŃSTWO SIECI INTERNETOWEJ

1.    Z uwagi na powszechnie znane cechy charakterystyczne  i ograniczenia cyfrowych sieci nadawczych (np. sieć Internet) w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, iż przesył danych przez Internet podlega obiektywnym ograniczeniom technicznym i niezawodnościowym wynikających m.in. z większego obciążenia  sieci w niektórych porach dnia.
2.    Środki bezpieczeństwa sieci przesyłu danych INTERNET stosowane przez OPERATORA zgodne są ze standardami obecnie dostępnej wiedzy technicznej i mają za zadanie zapewnić Klientowi poziom niezawodności w jak najpełniejszych granicach. W szczególności dane przesyłane za pomocą sieci Internet nie mogą, w żadnych okolicznościach być uważane za całkowicie odporne na ewentualne włamania.

§ 8 GWARANCJA

OPERATOR nie udziela żadnej gwarancji na poprawne działanie Lokalizatora, chyba, że zostanie postanowione inaczej w zapisach oddzielnej umowy pomiędzy OPERATOREM a Klientem.

§9 OPŁATY

1.    Opłaty za wszystkie usługi związane ze świadczeniem Usługi określone są w Cenniku. OPERATOR dopuszcza świadczenie niektórych lub wszystkich usług bezpłatnie.
2.    OPERATOR zastrzega sobie prawo zmian Cennika. 
3.    O wszelkich zmianach Cennika Klienci będą informowani drogą elektroniczną.
4.    Klient zobowiązuje się dokonać płatności wynikających z Umowy w terminie określonym w Rachunku. 
5.    Opłaty abonamentowe pobierane są z góry. W pierwszym otrzymanym Rachunku Klient obciążony zostaje opłatą aktywacyjną oraz opłatą abonamentową za pierwszy okres rozliczeniowy proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi w tym miesiącu, tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usług do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz za okres następny. 
6.    Kolejne opłaty abonamentowe płatne są na podstawie Rachunków wystawianych przez OPERATORA w okresach nie krótszych niż miesiąc i przesyłanych pod adres Klienta pocztą (lub drogą elektroniczną za zgodą Klienta).
7.    Brak otrzymania Rachunku nie zwalnia Klienta od uregulowania abonamentu. W takim wypadku Klient winien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem zgłaszając mu nieotrzymanie Rachunku za dany okres rozliczeniowy.
8.    Za dzień zapłaty Rachunku uważa się datę wpływu ustalonych kwot na rachunek bankowy OPERATORA. 
9.    W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek z płatności, Klient zobowiązuje się zapłacić OPERATOROWI odsetki ustawowe za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Rachunku. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia. 
10.    Uiszczone przez Klienta opłaty zmniejszają stan zadłużenia wobec OPERATORA. 
11.    OPERATOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktywacji Usługi, jeśli Klient nie uregulował swych zobowiązań wobec OPERATORA, oraz aktywacji Usługi w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wniesienia przez Klienta opłat.
12.    OPERATOR zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Klient nie uregulował swych zobowiązań wobec OPERATORA, oraz może warunkować ponowną aktywację Usługi od przedstawienia potwierdzenia wniesienia przez Klienta opłat lub dokonania przeglądu kontrolnego.
13.    Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych OPERATORA lub Serwisu ikol.

§10 CZAS TRWANIA UMOWY

1.    Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, chyba że OPERATOR i Klient postanowią inaczej.
2.    W przypadkach, gdy czas trwania Umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy, OPERATOR może obciążyć Klienta kosztami wynikającymi z tego tytułu. Zakres kosztów jest określony w zawieranej Umowie.
3.    Nieuregulowanie należności wobec OPERATORA pomimo wezwania do zapłaty tych należności uprawnia OPERATORA do rozwiązania Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym. 
4.    W przypadku, gdy wpłata nastąpi po rozwiązaniu Umowy powstaje obowiązek zawarcia nowej Umowy; ust. 1. i 3. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 
5.    Zawarcie nowej Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez Klienta zobowiązań finansowych z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA wraz z odsetkami i innymi karami przewidzianymi w cennikach bądź umowach o świadczeniu usług OPERATORA. 

§11 WYGAŚNIĘCIE UMOWY

1.    Umowa wygasa wskutek: 
a.    rozwiązania Umowy w przypadkach, o których mowa w §10; 
b.    upływu czasu, na jaki została zawarta; 
c.    wszczęcia wobec Klienta postępowania naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego; 
d.    śmierci Klienta lub utraty przez niego osobowości prawnej; 

§12 ROZWIĄZANIE UMOWY

1.    Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przez zakończenie jej online lub wysłanie listem poleconym pisemnego oświadczenia drugiej stronie.
2.    Umowa może być rozwiązana przez OPERATORA ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli OPERATOR ze względów technicznych nie jest w stanie świadczyć Usługi Klientowi.
3.    Umowa może być rozwiązana przez OPERATORA ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszył postanowienia Umowy i/ lub Regulaminu. 

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI 

1.    Klient będący Konsumentem w myśl Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późń, zm)  ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z Art. 7  Ustawy z dnia 2 marca 2000r .o ochronie niektórych praw konsumenckich.(Dz. U. 2012.1225 j.t.).
2.    Klient, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Za termin zawarcia umowy uważa się dzień, w którym rzecz, będąca przedmiotem sprzedaży, została wydana, a w przypadku świadczenia Usług, dzień, w którym Umowa została zawarta.
3.    W razie odstąpienia od Umowy,  Umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W wypadku odstąpienia od Umowy przez klienta Operator na piśmie potwierdza zwrot świadczenia.
4.    Zwrot zakupionego Lokalizatora w stanie nienaruszonym  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia  zawarcia umowy.

§14  REKLAMACJE

1.    Reklamacje dotyczące świadczonych usług, na podstawie niniejszego Regulaminu, można zgłaszać pisemnie na adres siedziby OPERATORA lub za pomocą specjalnego formularza elektronicznego udostępnionego w Serwisie ikol w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. 
2.    Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. 
3.    O wynikach postępowania w przedmiocie wniesionej reklamacji, Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres email. 
4.    Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Klientowi przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi wynosi 1/30 opłaty za daną Usługę.
5.    Przerwa w świadczeniu Usługi będąca podstawą naliczenia odszkodowania liczona jest w dniach braku dostępu Klienta do Serwisu ikol, wynikającego z winy OPERATORA;
W przypadku braku możliwości wykonania Usługi wynikającego z usterek technicznych Lokalizatora przerwa w świadczeniu Usługi będąca podstawą naliczenia odszkodowania liczona jest w dniach od dnia powiadomienia OPERATORA przez Klienta o braku funkcjonowania Usługi a dniem wezwania Klienta do dokonania przeglądu kontrolnego.

§15 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    W ramach świadczenia usług OPERATOR bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi. 
2.    OPERATOR oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Klienta bądź innej osoby odwiedzającej Serwis ikol pozwala na jego indentyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu ikol oraz umożliwia korzystania z Serwisu ikol, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Klienta umożliwia do niego dostęp. Każda osoba odwiedzająca Serwis ikol  może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies oznacz jednocześnie zgodę na takie zapisywanie. OPERATOR zapewnia, że zapisywanie na komputerze Klienta bądź innej osoby odwiedzającej Serwis ikol plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy  oprogramowaniu. 

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie zmiany Umowy oraz Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.    O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klienci będą powiadamiani pisemnie na adres wskazany przez Klienta w Umowie, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, ma on prawo w ciągu 14 dni od daty odbioru pisma informującego o zmianach Regulaminu, pisemnie odrzucić zaproponowane zmiany. Brak takiego pisma we wskazanym terminie oznaczać będzie akceptację przez Klienta nowej treści Regulaminu. W wypadku braku akceptacji dokonanych w regulaminie zmian Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez umieszczenie przez OPERATORA na stronie głównej Serwisu ikol: www.ikol.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu ikol: www.ikol.pl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni, zaś Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez OPERATORA poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Umowie, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
3.    W oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu OPERATOR może wprowadzać promocyjną sprzedaż usług. Zasady określane będą każdorazowo regulaminem i cennikiem promocji. 
4.    Miejscem świadczenia Usługi jest siedziba OPERATORA.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.    Regulamin został uchwalony w dniu 1 stycznia 2014 roku. Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.