DEFINICJE

Umowa – umowa regulująca świadczenie Usługi przez OPERATORA na rzecz Klienta;

 

Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności zaciągania we własnym zobowiązań i nabywania praw) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z OPERATOREM Umowę;

 

OPERATOR – IKOL System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Globusowa 5, 02-436 Warszawa. KRS 0000806676 XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP 5222623690, REGON 017372518;

 

Usługa – odpłatna usługa świadczona przez OPERATORA na rzecz Klienta umożliwiająca przekazywanie Klientowi informacji dotyczących pozycji geograficznych Pojazdu, jego prędkości oraz informacji pochodzących z Urządzeń Dodatkowych IKOL; Usługa wykonywana jest w formie Usługi Podstawowej, która uruchamiana jest po Aktywacji Usługi oraz Usług Dodatkowych, które dodatkowo wybierane są przez Klienta w Serwisie IKOL;

 

Moduł IKOL – urządzenie elektroniczne wykorzystywane do świadczenia Usługi;

 

Pojazd – wszelkiego rodzaju zdolne do przemieszczania się obiekty (samochody, motocykle, maszyny, łodzie itp.) wyposażone w Moduł IKOL;

 

Urządzenie Dodatkowe IKOL – wszelkiego rodzaju urządzenia istniejące lub instalowane w Pojeździe wysyłające lub odbierające sygnały elektryczne z i do Modułu IKOL;

 

Dane dotyczące Pojazdu – informacje zbierane, przetwarzane lub obliczane przez Moduł IKOL takie jak w szczególności: pozycja geograficzna Pojazdu, jego prędkość, czas obliczenia pozycji geograficznej oraz inne informacje pochodzące z Urządzeń Dodatkowych IKOL;

 

Regulamin – niniejszy regulamin;

 

Serwis IKOL – jedno lub więcej mediów elektronicznych umożliwiających przekazywanie informacji Klientowi w ramach Usługi (np. strony internetowe należące do OPERATORA w domenie Ikol.pl, ikol.eu, poczta elektroniczna, wiadomości SMS itp.);

 

Operator GSM – operator w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), przy pomocy którego OPERATOR świadczy Usługę;

 

Specyfikacja Techniczna – spis warunków technicznych (np. częstotliwości zbierania Danych dotyczących Pojazdu) będący integralną częścią Umowy;

 

Aktywacja Usługi - czynność polegająca na uruchomieniu Usługi Podstawowej dla Umowy;

 

Instrukcja obsługi – instrukcja opisująca Aktywację Usługi i dostęp do Serwisu IKOL;

 

Cennik – cennik zawierający opłaty związane ze świadczeniem Usługi;

 

Rachunek – faktura VAT, faktura VAT pro-forma oraz inne dokumenty księgowe wystawiane przez OPERATORA zgodnie z przepisami prawa, w tym również noty odsetkowe i noty księgowe;

 

Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu IKOL przypisanych do danego Klienta. Każde konto posiada login i hasło, które zostaje utworzone w trakcie rejestracji użytkownika.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. OPERATOR świadczy Usługę w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Specyfikacji Technicznej.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi, prawa i obowiązki Klienta a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności OPERATORA z tytułu świadczenia na rzecz Klienta Usługi.

3. Usługa może być świadczona przez OPERATORA na warunkach odmiennych od ustalonych w Regulaminie jedynie na podstawie pisemnej Umowy potwierdzającej ich przyjęcie przez obie strony.

 

§2 ZAKRES USŁUG

1. Usługa Podstawowa umożliwia Klientowi pobieranie Danych dotyczących Pojazdu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jak również prezentację tych danych przy wykorzystaniu Serwisu IKOL.

2. Klient samodzielnie nadaje sobie login i hasło służące mu do dalszego korzystania z usług IKOL. Tak nadany login i hasło Klient obowiązany jest w tajemnicy przed dostępem osób przez niego nieupoważnionym.

3. OPERATOR może świadczyć usługi dodatkowe do Usługi, których wybór jest udostępniony Klientowi za pomocą Serwisu IKOL. Warunki świadczenia usługi dodatkowej mogą być zapisane w osobnym regulaminie usługi dodatkowej lub specyfikacji technicznej usługi dodatkowej i w zapisanym tam zakresie nadpisują warunki Regulaminu i Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku zapisu warunków świadczenia usługi dodatkowej w odpowiednim regulaminie świadczenia usługi dodatkowej lub specyfikacji technicznej usługi dodatkowej stosuje się zapisy Regulaminu i Specyfikacji Technicznej.

4. Dostępność Usług Dodatkowych może zależeć od posiadanego przez Klienta typu Modułu IKOL oraz od już wybranych usług dodatkowych.

5. Dostęp do archiwalnych Danych dotyczących Pojazdu może być ograniczony i w takim przypadku gwarantowany czas dostępu do Danych dotyczących Pojazdu jest podany w Specyfikacji Technicznej Usługi lub specyfikacji technicznej Usługi Dodatkowej. Po upływie gwarantowanego czasu dostępu do Danych dotyczących Pojazdu OPERATOR zastrzega sobie prawo usunięcia tych danych.

6. Częstotliwość rejestracji oraz dokładność Danych dotyczących Pojazdu może ulec zmniejszeniu ze względu na brak możliwości odbioru sygnałów z systemu GPS lub ze względu na specyfikę działania systemu GPS, a także niezależne od OPERATORA. inne uwarunkowania techniczne związane ze świadczeniem Usługi. W szczególności Moduł IKOL może nie odebrać sygnałów GPS jeśli panują złe warunki atmosferyczne oraz gdy Pojazd znajduje się poza zasięgiem GPS np. w tunelach, garażach podziemnych, w miejscu osłoniętym wysokimi budynkami, gęstym lesie itp.

7. Moduł IKOL przesyła Dane dotyczące Pojazdu do serwerów IKOL z wykorzystaniem usług Operatora GSM i OPERATORA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usług przez Operatora GSM, jak również brak możliwości

świadczenia Usługi z uwagi na ograniczenia świadczenia usług przez Operatora GSM.

8. Moduł IKOL przechowuje Dane dotyczące Pojazdu w swojej wewnętrznej pamięci. W przypadku pozostawania Pojazdu w obszarze objętym słabym zasięgiem sieci Operatora GSM Moduł IKOL nie będzie w stanie przesłać Danych dotyczących Pojazdu do serwerów IKOL. Moduł IKOL prześle Dane dotyczące Pojazdu do serwerów IKOL po powrocie Pojazdu w obszar objęty wystarczająco mocnym zasięgiem sieci Operatora GSM. Pozostawienie Pojazdu w obszarze gdzie panują niekorzystne warunki pogodowe (np. silne burze) może uniemożliwić przesłanie Danych dotyczących Pojazdu do serwerów IKOL na takich samych zasadach jak pozostawanie Pojazdu w obszarze objętym słabym zasięgiem sieci Operatora GSM. Opuszczenie przez Pojazd obszaru objętego niekorzystnymi warunkami pogodowymi wywoła takie same skutki jak powrót Pojazdu w obszar objęty wystarczająco mocnym zasięgiem sieci Operatora GSM.

9. W ramach Usługi Klient jest uprawniony do pobierania (wyeksportowania) dostępnych w Serwisie IKOL Danych dotyczących Pojazdu i zapisania ich na dowolnym nośniku Klienta. Klient jest uprawniony do wykorzystywania pobranych danych na własne potrzeby z tym zastrzeżeniem, że Klient nie jest uprawniony do wtórnego wykorzystania tych danych.

10. Karta SIM znajdująca się w Module IKOL jest niezbędna dla prawidłowego świadczenia Usługi, pozostaje własnością OPERATORA i służy wyłącznie do świadczenia Usługi, nie może być wykorzystywana przez Klienta w żadnym innym celu, w szczególności nie może być przez Klienta wyjmowana z Modułu IKOL w czasie obowiązywania Umowy.

11. Po zakończeniu umowy OPERATOR zastrzega sobie prawo do deaktywacji karty SIM.

12. OPERATOR może warunkować poprawność świadczenia Usługi od posiadania przez Klienta dostępu do różnych usług elektronicznych (np. Internetu, poczty elektronicznej, aktywnej usługi otrzymywania wiadomości SMS, itp.)

13. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Serwisu IKOL dostępnego dla Klienta na stronie system.ikol.pl

14. Wszelkie prawa do Serwisu IKOL, w tym w szczególności prawa autorskie, przysługują OPERATOROWI

15. Usługa jest aktywowana przez OPERATORA w ciągu 10 dni od dnia zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem zapisów §11 ust. 12)

16. OPERATOR dochowuje należytą staranność, aby Usługa funkcjonowała nieprzerwanie, z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym ustępie. OPERATOR zastrzega możliwość przeprowadzenia konserwacji infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi, w szczególności urządzeń lub oprogramowania Serwisu IKOL. W czasie konserwacji mogą wystąpić przejściowe ograniczenia świadczenia Usługi.

17. OPERATOR będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.

 

§3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. OPERATOR jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi o charakterze powszechnym ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta, naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu, lub też innych okoliczności, za które OPERATOR odpowiedzialności nie ponosi.

2. OPERATOR odpowiada za zarządzanie Usługą i w celu jej realizacji może korzystać z usług (m.in. aplikacji) świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Użytkownik akceptuje warunki użytkowania aplikacji dostarczonych przez te osoby trzecie.

3. OPERATOR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne szkody osób lub rzeczy spowodowane użytkowaniem Modułu IKOL lub Urządzeń dodatkowych IKOL;

b. prawidłowość montażu Modułu IKOL oraz Urządzeń Dodatkowych IKOL w Pojeździe;

c. nieprawidłowe funkcjonowanie Modułu IKOL lub Urządzeń dodatkowych IKOL, a wynikające z winy Klienta – dotyczy to przede wszystkim błędnego montażu, napraw technicznych lub wymiany Modułu IKOL lub Urządzeń dodatkowych IKOL dokonywanych przez Klienta;

d. przerwy, zawieszenia lub ograniczenia rozprzestrzeniania sygnałów telefonii komórkowej lub GPS wynikające z braku lub wadliwego działania technicznych środków emisji lub braku możliwości rozprzestrzeniania tych sygnałów z przypadkowych przyczyn lub spowodowane przez strony trzecie lub na skutek wprowadzonych dyspozycji prawnych lub administracyjnych;

e. brak lub opóźnienie interwencji sił porządkowych, pogotowia medycznego lub mechanicznego wyraźnie zadysponowanych przez Klienta;

f. kradzież lub uszkodzenie Modułu IKOL lub Pojazdu;

g. braki sygnałów z systemu GPS (Global Positioning System) , jak również za brak możliwości przesłania Danych dotyczących Pojazdu przez Moduł IKOL do serwerów IKOL spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych w tym Operatora GSM, jak również inne przyczyny niezależne od OPERATORA (np. klęski żywiołowe, celowe i niecelowe zakłócenia sygnału itp.);

h. usterki techniczne transmisji danych (w tym dostęp do sieci Internet) oraz usterki sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego leżące po stronie Klienta;

i. ewentualne szkody spowodowane czasową niedostępnością Serwisu IKOL;

j. ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta identyfikatorów, loginów, haseł bądź kodów dostępu do Serwisu IKOL osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta podejrzenia możliwości naruszenia bezpieczeństwa dostępu do Serwisu IKOL Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym OPERATORA.

3. Odpowiedzialność OPERATORA wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu w związku z Usługą jest ograniczona do szkody rzeczywistej tj. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności w zakresie utraconych korzyści przez Klienta.

 

§4 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje:

a. w formie elektronicznej, którą uważa się za zawartą po zakończeniu procedury zamówienia usługi IKOL, która dzieli się na następujące etapy: rejestracja użytkownika, zalogowanie się, rejestracja Klienta, wybór rodzaju umowy (planu abonamentowego), podanie danych do wysyłki faktur, potwierdzenie zamówienia z wyraźną akceptacją przez Klienta obowiązującej wersji ogólnych warunków umowy oraz regulaminu; przekazanie Klientowi przez OPERATORA, drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy rejestracji potwierdzenia dodania Modułu IKOL i zawarcia umowy elektronicznej.

b. w formie pisemnej w imieniu:

OPERATORA , poprzez osobę upoważnioną przez OPERATORA legitymującą się dokumentem uprawniającym ją do działania w imieniu OPERATORA;

Klienta - osobiście lub przez działających w jego imieniu przedstawicieli lub pełnomocników na podstawie okazanego pełnomocnictwa.

2. OPERATOR zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami:

a. które odmawiają okazania lub uniemożliwiają skopiowanie dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie lub okazane dokumenty budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub zupełności;

b. którym OPERATOR świadczył usługi a osoby te naruszyły postanowienia odpowiednich regulaminów lub umów;

c. które dokonywały lub dokonują prób wejścia lub włamania do zasobów informatycznych będących w posiadaniu OPERATORA lub innych osób lub instytucji bez ich zgody;

d. które podejmowały lub podejmują działania mogące uszkodzić infrastrukturę służącą OPERATOROWI do świadczenia jakichkolwiek usług;

e. które podejmowały lub podejmują działania, które mogą utrudnić lub uniemożliwić innym Klientom korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA;

f. które naruszyły lub naruszają prywatność innego Klienta korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA.

3. Umowa w formie pisemnej zostaje zawarta z Klientem:

a. w przypadku osoby fizycznej: po udokumentowaniu tożsamości i aktualnego, stałego adresu zamieszkania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz warunkowo ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu;

b. w przypadku przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013.672 z późn. zm.): po udokumentowaniu statusu prawnego i aktualnego adresu siedziby na podstawie dokumentów identyfikujących status prawny Klienta, a w szczególności aktualnego odpisu z właściwego rejestru, Umowy spółki, statutu, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone do zawarcia Umowy oraz ważnego dowodu rejestracyjnego Pojazdu.

4. W przypadku zmiany danych zamieszczonych w Umowie, a w szczególności adresu

zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu poczty elektronicznej, zmiany adresu do

korespondencji (przy czym adres ten musi znajdować się na terytorium RP), zmiany

numeru telefonu (musi być obsługiwany przez operatora telekomunikacyjnego

mającego siedzibę na terytorium RP), a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, Klient zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić o tym zdarzeniu OPERATORA w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian tych danych, dołączając kopie dokumentów potwierdzających powyższe zmiany. Niewykonanie przez Klienta powyższego zobowiązania, może spowodować zawieszenie wykonywania usługi do czasu wykonania przez Klienta tego zobowiązania. Wszelką korespondencję kierowaną do Klienta pod dotychczasowy adres - do czasu pisemnego powiadomienia przez Klienta o zmianie danych adresowych - uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Klienta. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem powiadomienia przez Klienta o wskazanych powyżej zmianach.

5. OPERATOR zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o uzupełniające

przedstawienie innych dokumentów niż opisane powyżej, uzależniając od tego

zawarcie Umowy. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dokumenty, o których

mowa, są zniszczone lub budzą wątpliwości co do autentyczności lub zupełności.

6. OPERATOR zostaje wyraźnie zwolniony z obowiązku weryfikacji tożsamości osób, z

którymi zawiera Umowę.

7. Klient nie ma prawa przenieść praw z Umowy na osoby trzecie bezpłatnie lub za

opłatą, na czas określony lub nieokreślony bez uprzedniej pisemnej zgody

OPERATORA.

8. Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez OPERATORA praw z Umowy, w całości

lub części w formie cesji na osoby trzecie.

 

§5 POUFNOŚĆ DANYCH

1. OPERATOR zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, zarówno danych osobowych jak i danych dotyczących Pojazdu, a także informacji świadczonych na jego rzecz usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez OPERATORA zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133., poz. 883. ze zm.).

3. Klient poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych i danych Pojazdu oraz na ich umieszczenie w bazie danych OPERATORA, w celu świadczenia Usługi oraz w celach informacyjnych OPERATORA;

b. przekazywanie przez OPERATORA danych wskazanych w pkt. a) Policji oraz innym organom i władzom, w celu ich wykorzystania w przypadku popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa w czasie trwania Umowy a związanego z Pojazdem i/lub Usługą , także po wygaśnięciu Umowy;

c. przekazywanie danych zakładowi ubezpieczeń, gdy świadczenie przez OPERATORA Usługi stanowi podstawę do udzielania zniżki lub ubezpieczenia pojazdu, w przypadku popełnienia przestępstwa w czasie trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu;

d. gromadzenie w bazach danych, wykorzystywanie i przetwarzanie przez OPERATORA Danych dotyczących Pojazdu w celu świadczenia Usługi oraz obsługi Klienta;

e. wykorzystywanie i wtórne wykorzystywanie przez OPERATORA w sposób anonimowy Danych dotyczących Pojazdu w celach statystycznych na potrzeby rozwoju i doskonalenia Usługi, Serwisu IKOL oraz innych usług świadczonych przez OPERATORA, jak również usług, które będą świadczone przez OPERATORA w przyszłości.

4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych pojazdu, a także do żądania ich poprawiania w celu aktualizacji, oraz wstrzymania przetwarzania tych danych.

 

§6 MONTAŻ

1. Montaż Modułu IKOL i Urządzeń Dodatkowych IKOL powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją montażu.

2. Montaż może być wykonywany samodzielnie przez Klienta lub przez osoby trzecie (np. wyspecjalizowane zakłady zajmujące się montażem urządzeń w pojazdach).

3. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dokonanego montażu Modułu IKOL i Urządzeń Dodatkowych IKOL.

 

§7 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, zawartą umową, Regulaminem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w celach zgodnych z prawem i nie naruszających praw osób trzecich, jednocześnie Klient zwalnia OPERATORA z jakiekolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Usługi przez Klienta.

2. OPERATOR zostaje wyraźnie zwolniony z obowiązku weryfikowania tożsamości osób uzyskujących dostęp do usług, ich zgodności z Klientem i ogólnych informacji o nich podanych podczas procesu rejestracji.

3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych danych osobowych, rejestrowych, adresowych i kontaktowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.

4. Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z niewłaściwego wykorzystania nazwy Klienta i hasła przez osoby, którym Klient bezpośrednio lub pośrednio ujawnił swoje dane.

5. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że w celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez niego urządzeń z dostępem do Internetu oraz oprogramowania odpowiadającego standardom OPERATORA (zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej).Wszelkie opłaty związane z uzyskiwaniem przez Klienta dostępu do Internetu pokrywa Klient.

6. OPERATOR nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usługi lub niedogodności dla Klienta wynikające z faktów lub przyczyn związanych z działaniem jego urządzeń.

7. Klient ponosi względem OPERATORA pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty lub wydatki, jakie OPERATOR poniósł na skutek dostarczenia przez Klienta nieprawdziwych, niedokładnych i/lub niepełnych danych.

8. Wraz z zawarciem umowy Klient nie nabywa żadnych wobec OPERATORA dalszych praw poza prawem do korzystania z Usługi. W szczególności Klient nie nabywa praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, elementów stanowiących Usługę, takich jak m.in. bazy danych, informacje, marki, patenty, znaki handlowe (logo) oraz inne elementy graficzne oraz strukturalne udostępnione Klientowi w związku z realizacją Usługi, gdyż one są i pozostają własnością OPERATORA.

9. Użytkownik zobowiązuje się używać Modułu IKOL wyłączenie w celach związanych z realizacją Usługi świadczonej przez OPERATORA, nie manipulować, nie naprawiać we własnym zakresie, nawet w przypadku jego wadliwego działania.

10. Klient ma świadomość, że w celu prawidłowego działania Usługi jest zobowiązany do stałego dbania o sprawność i należyty stan techniczny wszystkich instalacji w Pojeździe.

 

§8 BEZPIECZEŃSTWO SIECI INTERNETOWEJ

1. Z uwagi na powszechnie znane cechy charakterystyczne i ograniczenia cyfrowych sieci nadawczych (np. sieć Internet) w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, iż przesył danych przez Internet podlega obiektywnym ograniczeniom technicznym i niezawodnościowym wynikających m.in. z większego obciążenia sieci w niektórych porach dnia.

2. Środki bezpieczeństwa sieci przesyłu danych INTERNET stosowane przez OPERATORA zgodne są ze standardami obecnie dostępnej wiedzy technicznej i mają za zadanie zapewnić Klientowi poziom niezawodności w jak najpełniejszych granicach. W szczególności dane przesyłane za pomocą sieci Internet nie mogą, w żadnych okolicznościach być uważane za całkowicie odporne na ewentualne włamania.

 

§9 PRZEGLĄD KONTROLNY

1. W przypadku problemów technicznych lub na życzenie Klienta OPERATOR może dokonać odpłatnego (zgodnie z Cennikiem) przeglądu kontrolnego Modułu IKOL, który zostanie dostarczony do OPERATORA na koszt i odpowiedzialność Klienta. Klient obowiązany jest do uiszczania obciążających go na mocy Umowy opłat również w czasie, w którym powyższy przegląd jest wykonywany przez OPERATORA.

2. Odpłatny przegląd kontrolny Modułu IKOL może być konieczny do Aktywacji Usługi po uprzednim zawieszeniu Usługi bądź wygaśnięciu Umowy.

 

§ 10 GWARANCJA

1. OPERATOR udziela gwarancji poprawnego działania Modułu IKOL, która obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Module IKOL.

2. W przypadku wadliwego działania Modułu IKOL, OPERATOR bezpłatnie wymieni wadliwe urządzenie na sprawne z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3. Klient wysyła Moduł IKOL do OPERATORA na własny koszt.

3. W przypadku zawinionych przez Klienta uszkodzeń Modułu IKOL takich jak np. uderzenie nieumyślne upuszczenie Modułu IKOL, rozlanie na nie płynu, spalenie, zwarcie, korzystanie Modułu IKOL niezgodnie z instrukcją instalacji, obsługi, otwieranie go, Klientowi nie przysługują prawa z gwarancji.

4. Jeśli Moduł IKOL w momencie zakupu jest wyposażony w plomby gwarancyjne ich zerwanie skutkuje wygaśnięciem gwarancji.

5. Baterie lub akumulatory wbudowane lub dołączane do Modułu IKOL są elementem eksploatacyjnym niepodlegającym gwarancji.

 

§11 OPŁATY

1. Opłaty za wszystkie usługi związane ze świadczeniem Usługi określone są w Cenniku.

2. OPERATOR zastrzega sobie prawo zmian Cennika.

3. O wszelkich zmianach Cennika Klienci będą informowani drogą elektroniczną.

4. Klient zobowiązuje się dokonać płatności wynikających z Umowy w terminie określonym w Rachunku.

5. OPERATOR pobiera opłatę za Moduł IKOL przed jego dostarczeniem najpóźniej w momencie zawarcia Umowy. Uiszczenie opłaty za Moduł IKOL jest warunkiem koniecznym dla aktywacji Usługi.

6. Opłaty abonamentowe pobierane są z góry. W pierwszym otrzymanym Rachunku Klient obciążony zostaje opłatą aktywacyjną oraz opłatą abonamentową za pierwszy okres rozliczeniowy proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi w tym miesiącu, tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usług do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz za okres następny.

7. Kolejne opłaty abonamentowe płatne są na podstawie Rachunków wystawianych przez OPERATORA w okresach nie krótszych niż miesiąc i przesyłanych pod adres Klienta pocztą (lub drogą elektroniczną za zgodą Klienta).

8. Brak otrzymania Rachunku nie zwalnia Klienta od uregulowania abonamentu.

9. Za dzień zapłaty Rachunku uważa się datę wpływu ustalonych kwot na rachunek bankowy OPERATORA.

10. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek z płatności, Klient zobowiązuje się zapłacić OPERATOROWI odsetki ustawowe za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Rachunku. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.

11. Uiszczone przez Klienta opłaty zmniejszają stan zadłużenia wobec OPERATORA.

12. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktywacji Usługi, jeśli Klient nie uregulował swych zobowiązań wobec OPERATORA, oraz aktywacji Usługi w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wniesienia przez Klienta opłat.

13. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Klient nie uregulował swych zobowiązań wobec OPERATORA, oraz może warunkować ponowną aktywację Usługi od przedstawienia potwierdzenia wniesienia przez Klienta opłat lub dokonania przeglądu kontrolnego.

14. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych OPERATORA lub Serwisu IKOL.

 

§12 CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, chyba że OPERATOR i Klient postanowią inaczej.

2. W przypadkach, gdy czas trwania Umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy, OPERATOR może obciążyć Klienta kosztami wynikającymi z tego tytułu. Zakres kosztów jest określony w zawieranej Umowie.

3. Nieuregulowanie należności wobec OPERATORA pomimo wezwania do zapłaty tych należności uprawnia OPERATORA do rozwiązania Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku, gdy wpłata nastąpi po rozwiązaniu Umowy powstaje obowiązek zawarcia nowej Umowy; ust. 1. i 3. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

5. Zawarcie nowej Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez Klienta zobowiązań finansowych z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez OPERATORA wraz z odsetkami i innymi karami przewidzianymi w cennikach bądź umowach o świadczeniu usług OPERATORA.

 

§13 WYGAŚNIĘCIE UMOWY

1. Umowa wygasa wskutek:

a. rozwiązania Umowy w przypadkach, o których mowa w §12;

b. upływu czasu, na jaki została zawarta;

c. wszczęcia wobec Klienta postępowania naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;

d. śmierci Klienta lub utraty przez niego osobowości prawnej;

2. W przypadku wygaśnięcia Umowy OPERATOR nie zwraca Klientowi żadnych kosztów poniesionych z tytułu zakupu przez niego Modułu IKOL oraz świadczenia Usługi. Przepisy §12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§14 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przez zakończenie jej online lub wysłanie listem poleconym pisemnego oświadczenia drugiej stronie.

2. Umowa może być rozwiązana przez OPERATORA ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszył postanowienia Umowy i/ lub Regulaminu.

 

§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

1. Klient będący Konsumentem w myśl Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późń, zm) ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z Art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r .o ochronie niektórych praw konsumenckich.

2. Klient, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Za termin zawarcia umowy uważa się dzień, w którym rzecz, będąca przedmiotem sprzedaży, została wydana, a w przypadku świadczenia Usług, dzień, w którym Umowa została zawarta.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W wypadku odstąpienia od Umowy przez klienta Operator na piśmie potwierdza zwrot świadczenia.

4. Zwrot zakupionego Modułu IKOL w stanie nienaruszonym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§16 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, na podstawie niniejszego Regulaminu, można zgłaszać pisemnie na adres siedziby OPERATORA lub za pomocą specjalnego formularza elektronicznego udostępnionego w Serwisie IKOL w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

3. O wynikach postępowania w przedmiocie wniesionej reklamacji, Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres email.

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Klientowi przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi wynosi 1/30 opłaty za daną Usługę.

5. Przerwa w świadczeniu Usługi będąca podstawą naliczenia odszkodowania liczona jest w dniach braku dostępu Klienta do Serwisu IKOL, wynikającego z winy OPERATORA;

 

W przypadku braku możliwości wykonania Usługi wynikającego z usterek technicznych Modułu IKOL lub Urządzeń dodatkowych IKOL przerwa w świadczeniu Usługi będąca podstawą naliczenia odszkodowania liczona jest w dniach od dnia powiadomienia OPERATORA przez Klienta o braku funkcjonowania Usługi a dniem wezwania Klienta do dokonania przeglądu kontrolnego.

 

§17 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W ramach świadczenia usług OPERATOR bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.

2. OPERATOR oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Klienta bądź innej osoby odwiedzającej Serwis IKOL pozwala na jego indentyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu IKOL oraz umożliwia korzystania z Serwisu IKOL, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Klienta umożliwia do niego dostęp. Każda osoba odwiedzająca Serwis IKOL może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies oznacz jednocześnie zgodę na takie zapisywanie. OPERATOR zapewnia, że zapisywanie na komputerze Klienta bądź innej osoby odwiedzającej Serwis IKOL plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

 

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy oraz Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klienci będą powiadamiani pisemnie na adres wskazany przez Klienta w Umowie, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, ma on prawo w ciągu 14 dni od daty odbioru pisma informującego o zmianach Regulaminu, pisemnie odrzucić zaproponowane zmiany.

Brak takiego pisma we wskazanym terminie oznaczać będzie akceptację przez Klienta nowej treści Regulaminu. W wypadku braku akceptacji dokonanych w regulaminie zmian Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez umieszczenie przez OPERATORA na stronie głównej Serwisu IKOL: www.ikol.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu IKOL: www.ikol.pl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni, zaś Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez OPERATORA poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Umowie, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3. W oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu OPERATOR może wprowadzać promocyjną sprzedaż usług. Zasady określane będą każdorazowo regulaminem i cennikiem promocji.

4. Miejscem świadczenia Usługi jest siedziba OPERATORA.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin został uchwalony w dniu 2 grudnia 2019 roku. Z mocą obowiązującą od dnia 2 grudnia 2019 roku.